Wemply kasutustingimused

 

 1. ÜLDSÄTTED
  • Käesoleva Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatudÜldtingimused) määratakse Wemply OÜ poolt kindlaks teenuseosutamise lepingu üldised tingimused.
  • Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
   • Leping – Kliendi ja Wemply OÜ vahel sõlmitud Teenuseosutamise leping koos Lepingu lahutamatute lisadega (sh Üldtingimused);
   • Lisa (d) – Lepingu lahutamatuks osaks olev lisa või lisad;
   • Wemply – Wemply OÜ;
   • Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes onsõlminud Wemplyga Lepingu;
   • Pool(ed) – Wemply ja Klient eraldi ja ühiselt nimetatuna;
   • Kolmandad isikud – kõik teised isikud peale Poolte;
   • Süsteem – internetikeskkonnas asuv tarkvara ja sellega seotudressurss, mille kaudu on võimalik kasutada kokkulepitud Teenuseid;
   • Teenus – Kliendile osutatav teenus;
   • Hinnakiri – Wemply igakordselt kehtiv hinnakiri, mis onkättesaadav internetikeskkonnas https://wemply.com/pricing/;
   • Rikketeatis – Kliendi poolt Wemply klienditoele edastatudSüsteemi või Teenust puudutav rike või häire;
   • Teenuste loetelu – Tööajaarvestus tarkvara;
   • Katseaeg – 1 kuuline periood, mil Wemply Süsteem on tasutakasutatav.
  • Üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja Lepinguvastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitust.
 2. SÜSTEEMI JA TEENUSEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Wemply võimaldab peale Lepingu sõlmimist ja seal sätestatudtingimuste täitmist Kliendile juurdepääsu Süsteemile. Kliendileväljastatakse personaalne kasutajanimi ja parool Lepingus sätestatudkorras.
  2. Süsteemis kasutatavad lahendused on kaitstud autoriõigusega vastavaltkehtivale õiguslikule regulatsioonile ja kuuluvad Wemply-le.
  3. Tasu Süsteemi kasutusõiguse eest sisaldub Kliendile esitatavas kuutasuarves.
   1. kuutasu tasutakse iga kuu 20. kuupäevaks.
  4. Kliendil on õigus:
   1. saada juurdepääsu Süsteemile;
   2. salvestada andmeid, teha neist koopiaid ja tuletisi andmete sihtotstarbelisekasutamise eesmärgil;
   3. kasutada Süsteemi tarkvarauuendusi senistel Lepingu tingimustel, v.a.juhul, kui Wemply ei nõua tarkavarauuenduste kasutamiseks Lepingutingimuste muutmist või uue Lepingu sõlmimist;
   4. kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist,täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavaltisikuandmete kaitse seadusele.
  5. Klient kohustub:
   1. Süsteemi kasutamisel järgima otseselt Lepingu ja selle Lisa(de)tingimusi ja nendel sätestatud juhtumitel;
   2. esitama Wemply-le andmete töötlemiseks tõeseid andmeid;
   3. järgima Lepingus ja kehtivates õigusaktides ette nähtudkonfidentsiaalsuse nõudeid, muuhulgas mitte väljastamakasutajanime ja paroole kolmandale osapoolele ilma eelneva kirjalikunõusolekuta Wemply-lt;
   4. hoiduma Süsteemi programmi, tehniliste materjalide ja Süsteemisasuvate andmete kahjustamisest ning mitte kopeerima, muutma või muulviisil taastama Süsteemi programmi lähtekoodi;
   5. hoiduma mistahes viisil Wemply ja/või teiste kasutajateõiguste rikkumisest Süsteemi kasutamisel;
   6. võtma teadmiseks, et Teenuse ja selle kasutamise eelduseks olevateteenuste ja Süsteemi iseloomust tulenevalt ei ole Wemply-lvõimalik tagada Teenuse kättesaadavust ja Süsteemiligipääsetavust igal ajahetkel, s.h. võimalikudvõrguhäired;
   7. esitama Rikketeatise Wemply klienditoele 5 (viie) tööpäevajooksul alates puuduse, rikke või häire tekkimisest võiteadasaamisest;
   8. tasuma iga kuu 20. kuupäevaks kuutasu kokkulepitud summas.
  6. Wemply on õigustatud:
   1. piirama Kliendi juurdepääsu Süsteemile või peatamaTeenuse osutamise, kui Klient rikub Süsteemi kasutamise tingimusi;
   2. tegema süsteemis perioodiliselt uuendusi;
   3. nõuda Kliendilt Lepingust sätestatud kinnipidamist.
  7. Wemply on kohustatud:
   1. tagama Kliendile kokkulepitud ulatuses Süsteemi kättesaadavusevähemalt 99% aastas;
   2. häirete korral teavitama Klienti puuduste kõrvaldamisetähtajast 5 tööpäeva jooksul vastava teatekättesaamisest.
   3. tagama Süsteemi turvalisuse.
   4. töötlema isikuandmeid ainult Kliendiga sõlmitud Lepingualusel ning Kliendi seatud juhiste alusel, sealhulgas seoses isikuandmeteedastamisega kolmandale riigile või rahvusvaheliseleorganisatsioonile.
   5. Kliendi nõudmisel väljastama Kliendi kohta andmeid.
  8. Süsteemi sisestatud töötunde säilitatakse Wemply pooltSüsteemis vähemalt 2 (kahe) aasta jooksul. Seejärel toimub andmetesäilitamine Wemply andmekandjatel 10 aasta jooksul, mis on kliendilekättesaadavad vastavasisulise kirjaliku avalduse esitamisel.
 3. KONFIDENTSIAALSUS
  1. Leping koos lisadega on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandateleisikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka Lepingu lõppemisel väljaarvatud seaduses sätestatud juhtudel.
  2. Pooled kohustuvad hoidma saladuses seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanudteise Poole ärisaladuseks olevaid andmeid ja kogu Teenuse osutamist puudutavatinformatsiooni, juhendeid, eeskirju, skeeme, tasusid jms. ning neil on keelatudnende avaldamine kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui kapärast Lepingu lõppemist.
  3. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral on teisel Poolel õigusnõuda talle Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist kehtivaseaduse alusel.
 4. ARVELDAMINE
  1. Klient on kohustatud õigeaegselt tasuma osutatud Teenuse ja muude eelnevaltkokku lepitud tööde eest arveid Lepingus ja Hinnakirjas sätestatudtingimustel.
  2. Maksetähtpäevaks tasumata summadelt on Wemply õigustatudnõudma Kliendilt viivist. Viivist arvutatakse maksetähtpäevalejärgnevast päevast 0,1% tasumata summast iga tasumisega viivitatudpäeva eest.
  3. Teenuse kuutasu arvestamist alustatakse pärast katseaja läbimist WemplySüsteemis.
  4. Teenuse kuutasu ei kuulu tasumisele proportsionaalselt päevade eest, millalTeenuse osutamine on olnud olulisel määral häiritud võikatkenud Wemply-st sõltuvatel asjaoludel (tagasiarvestus). Tagasiarvestusealuseks on Wemply klienditoe aadressil info@wemply.com Kliendi poolt edastatudRikketeatis.
  5. Kui Klient viivitab Wemply poolt esitatud arve tasumisega rohkem kui 30 päevaüle maksetähtaja, on Wemply-l õigus taasesitamistvõimaldavas vormis teatisega piirata Kliendi ligipääsuSüsteemile. Süsteemile juurdepääsu piiramist ei käsitletalepingu olulise rikkumisena Wemply poolt.
  6. Wemply-l on õigus esitada Kliendile arveid ka perioodi eest, milSüsteemile ligipääs on piiratud arvete mittetasumise tõttu.Arve maksumus on sellisel juhul 50% kokkulepitavast summast.
  7. Kliendi tellitud lisatööde teostamisel koostab Wemply tehtudtööde kohta akti, mille alusel esitatakse Kliendile täiendav arvevastavalt kehtivale Hinnakirjale. Tööde sisu ja hind lepitakse kokku ennetööde teostamist kirjalikult taasesitatavas vormis.
  8. Lepingu lõppemisel teostatakse kõik lepingujärgsed arveldused 30päeva jooksul arvates Lepingu lõppemise kuupäevast.
 5. VASTUTUS
  1. Pool, kes ei täida endale võetud lepingulisi kohustusi, kannabsüü olemasolul varalist vastutust kahju kandnud Poole ees.
  2. Wemply ei vastuta Süsteemi töös esinevate katkestuste tõttuKliendile kaasnevate kahjude eest, kui katkestus on tingitud Teenuse osutamiseksvajalike teenuste häiretest.
  3. Pool ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui ta tõendab, et kohustusterikkumine toimus takistava asjaolu (vääramatu jõu) tõttu.Kui takistav asjaolu on ajutist laadi, ei vastuta Pool kohustuse mittetäitmiseeest üksnes takistava asjaolu esinemise aja vältel.
  4. Juhul kui Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest vastavalt Lepingule, on teinePool õigustatud peatama omapoolsete kohustuste täitmise, nõudmasissenõutavalt summalt viivist, lõpetama Lepingu ja kasutama muidõiguskaitsevahendeid peale kohustuse tegeliku täitmise ja kahjuhüvitamise nõude.
  5. Wemply-l on õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi Kliendi 6 (kuue) viimasekuutasu ulatuses, kui Klient rikub punktis 2.5.3 nimetatud kohustusi.
  6. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamistja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitseseadusele.
  7. Klient tasub kõik võla sissenõudmisega tekkivad kulud.
 6. LEPINGU MUUTMINE, PEATAMINE JA LÕPETAMINE
  1. Wemply-l on õigus muuta Üldtingimusi, kehtivat Hinnakirja, Teenusteloetelu ning Süsteemi kasutamise tingimusi teavitades Klienti muudatustestvähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist. Hinnakirja muutmiseõigus tekib Wemply-l eelkõige, kui valuutakursid, impordimaksudvõi kaubatoojast sõltumatud maksud, lõivud või muudavalik- õiguslikud maksud muutuvad.
  2. Tingimuste olulisel muutmisel on Klient õigustatud lõpetamaühepoolselt Lepingu teavitades sellest Wemply-t 30 päeva jooksul uueredaktsiooni avaldamisest ning loobuma koheselt Wemply poolt osutatavast Teenusest.Süsteemi kasutamist Kliendi poolt pärast uue redaktsioonijõustumist loetakse muudatustega nõustumiseks. Oluliseks ei loetamuudatusi Üldtingimustes, samuti Hinnakirja või Teenuste loeteluigakordsel muutmisel kuni 20% ulatuses.
  3. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt osaliselt või täielikultlõpetada, teavitades sellest teist Poolt kirjalikku taasesitamistvõimaldavas vormis 1 kuu ette.
  4. Juhul, kui üks Pool ei järgi ülesütlemiseetteteatamistähtaega, on teisel Poolel õigus nõuda leppetrahvi,mille suurus arvutatakse välja puudujäävatestetteteatamispäevadest ja Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest maksetestlähtudes.
  5. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana (lisana käsitletakse kataasesitamist võimaldavas vormis avalduste vahetamist).
 7. LÕPPSÄTTED
  1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikkutaasesitamist võimaldavas vormis või avaldatud https://wemply.com kodulehel, välja arvatudjuhtudel, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teiselePoolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
  2. Pooled on kohustatud teatama teisele Poolele 7 päeva jooksul Lepingus esitatudandmete muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, samuti teistestasjaoludest, mis võivad mõjutada Lepingu täitmist.
  3. Kõiki Lepingu sätteid tõlgendatakse koosmõjus Lepinguteiste punktidega lähtudes Poolte tegelikust tahtest ja eesmärgist ningPoolte vahel kehtivast praktikast.
  4. Kõigis Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled EestiVabariigi seadustest.
  5. Vaidlusalused küsimused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.Juhul kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlusalune küsimus HarjuMaakohtus.